Anteckningar från årsmötet!
OBS! Detta är mina privata anteckningar för att minnas beslut som togs!

Kolsva Koloniförening                                                                                                                       20090426

 

Dagordning för Årsmöte 2009

1:  Mötets öppnande och godkännande av dagordning och kallelse

2.  Mötets behöriga utlysande

3.  Val av ordförande för mötet                                   Sittande   Hannu Ohtamaa

4.  Val av sekreterare För mötet                                  Sittande  Pia Bäckman

5.  Val av 2 stycken justeringsmän  tillika rösträknare   Airi och Marja  (ev felstavade namn)

6.  Föredragning av verksamhetsberättelse

7.  Föredragning av kassarapporten och revisionsberättelsen

8.  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet        Medlemmar svarar att styrelsen skött sig bra

9.  Val av styrelse

a.  Ordförande på 1 år, tur att avgå Hannu Ohtamaa                    Sittande

b. Kassör på 1 år, tur att avgå Jan Wiselqvist                              Sittande

c.  En revisor suppelantpå 1 år, tur att avgå  Börje Sköld             Sittande

d.  1 ledamot i valberedningen på 1 år, tur att av avgå Börje Sköld      Sittande

e.  2 ledamöter i styrelsen på 1 år, tur att avgå   Kjell Åke Ivarsson och Ahti Vesalainen     Nyvald Ari Ranisto, sittande  Kjell Åke Ivarsson

f. 2 ordningsmän på 1 år, tur att avgå Matti Toppila och Sven Arne Sandström            Sittande

 

10.  Beslut om årsavgiften     Vi fortsätter med 300 kr

11.  Sommarfesten         Beslut den 18/ 7 klockan 17.00 Föreningen bjuder i år. Mat för 100- 150 kr per person.  Lapp kommer på anslagstavlan! Verre kommer att ha en lista där man anmäler sig.     Anmälan är bindande!  Medlemmar tar med egen dryck, stolar och bord

12.  Övriga frågor        ( Minns inte vem som sade) Ett stort Tack till Verre som sköter om oss alla, att han gör så mycket för oss alla, att hans närvaro på kolonin främjar besök av ovälkommna.

Börje Sköld föreslår att Verres årsarvode på 300 kr ökas till 500 kr.      Bifalles

Nya stadgarna antages och träder i kraft f o m dags datum      2009 04 26

Hannu O föreslår att Kerstin Wiselqvist ersätts med 300 kr för arbetet med datorn vid nedskrivande och ändrande av stadgarna    Bifalles

Städdag     Beslut den 9/5 klockan 11.00 ca.   Föreningen bjuder på Korv, bröd och dryck efteråt

Mötet Avslutas

Kaffe och smörgås tillagat av Laila, Astrid och Kerstin O smakade bra efter mötet