Anteckningar från årsmötet!
Kolsva Koloniförening                                                                                                                      

 

Dagordning för Årsmöte

1:  Mötets öppnande och godkännande av dagordning och kallelse

2.  Mötets behöriga utlysande

3.  Val av ordförande för mötet                                  

4.  Val av sekreterare För mötet                               

5.  Val av 2 stycken justeringsmän  tillika rösträknare  

6.  Föredragning av verksamhetsberättelse

7.  Föredragning av kassarapporten och revisionsberättelsen

8.  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet       

9.  Val av styrelse

a.  Ordförande på 1 år, tur att avgå                    

b. Kassör på 1 år, tur att avgå                              

c.  En revisor suppelantpå 1 år, tur att avgå             

d.  1 ledamot i valberedningen på 1 år, tur att av avgå     

e.  2 ledamöter i styrelsen på 1 år, tur att avgå  

f. 2 ordningsmän på 1 år, tur att avgå

10.  Beslut om årsavgiften    

11.  Sommarfesten        

12.  Övriga frågor       

Städdag    

Mötet Avslutas

Föreningen bjuder på kaffe och smörgås