Namn och Ändamål.

§ 1

Denna förening, vars namn är Kolsva Gisslarbo Koloniförening har till ändamål att utgöra en sammanslutning av samtliga nyttjanderättsinnehavare till kolonitomter på det av Kolsva Gisslarbo Koloniförening friköpta området där medlem är den som äger kolonitomt inom det av föreningen ägda koloniområdet.

Föreningen skall företräda och tillvarataga sina medlemmars intressen samt verka för koloniträdgårdarnas ändamålsenliga utnyttjande.   

 

Medlemskap

§ 2
Medlemskap i denna förening tillkommer varje tomtinnehavare inom det i § 1 nämnda området. Ny tillträdande tomt innehavare skall omedelbart ansluta sig till föreningen och erhåller då ett exemplar av dessa stadgar.

Varje medlem är skyldig att ställa sig till efterrättelse dessa stadgar samt av föreningen eller dess styrelse beslutade, särskilda ordningsföreskrifter.

 Medlemsvgiften till föreningen erlägges i enlighet med årsmötets beslut före andra kvartales utgång.  Medlemskap i föreningen berättigar nyttjanderätt i

gemensamma områden i Kolsva Gisslarbo Kolonförening .

 Försenad inbetalning innebär en påminnelseavgift, 50 kronor.
Vid försäljning av tomt ska styrelsen informeras.

 

Styrelsen

§ 3

Föreningens  angelägenheter handhavs av en styrelse på 5 ledamöter.

Dessa äro en för alla och alla för en ansvariga för förvaltningen.

Styrelsen väljes på föreningens årsmöte.

Ordförande väljs på ett år,
Kassör och en ledamot väljs på 2 år,

Sekreterare och en ledamot väljs nästkommande år, på 2 år.

2 Suppleanter väljs in på 2 år.  En det ena året och en nästa år.
2 Ordningsmän väljs 1 år i taget.

 

Styrelsens åliggande.

§ 4

 

Ordförande och kassör är firmatecknare.

Kassören åligger sig att föra vederbörliga räkenskapsböcker, samt  hålla räkenskaperna tillgängliga för styrelse och revisorer.  Kassören får ej innehava mera än  högst  1/10 dels basbelopp kontant i kassan.

 

Övriga penningmedel insättes i godkänd penninginrättning.

Innestående medel får ej uttagas utan firmatecknares underskrift.

Alla föreningen eller styrelsens undertecknade handlingar ska vara undertecknade med föreningens firma samt firmatecknares egenhändiga underskrift.
Styrelsen åligger att tillse, att av föreningen fattade beslut bliva verkställda samt att de av Föreningen uppgjorda ägande rätten följes enligt myndighetens beslut.

De av styrelsen utsedda ordningsmännen skola övervaka och inför styrelse och förening ansvara för att medlemmarna utför de av föreningen fattade besluten beträffande ordning och snygghet inom området.  Ordningsmännen fördelar arbetet i övrigt mellan sig.

 

§ 5

Styrelsen, som sammanträder på kallelse av ordföranden, är beslutmässig då 3 ledamöter av densamma är närvarande.
Styrelseledamot är fri från ansvar för fattat beslut, om han ej närvarit på styrelsemötet och för sin frånvaro anmält laga orsak, som av den övriga styrelsen godkänts.

Fri från ansvar är även den styrelseledamot, som mot fattat beslut anmält sin reservation.

 

§6

Räkenskapsåret omfattar kalenderår.  Räkenskaperna ska i avslutat skick vara revisorerna tillhanda senast senast en månad före årsmötet.

Styrelsen ska senast ett par veckor före årsmötet till revisorerna avlämna en av samtliga styrelseledamöter underskriven förvaltningsberättelse över föreningens verksamhetsår.

 

Revisorer

§7

På årsmötet väljer föreningen 2 revisorer och 1 revisorsuppleant för 1 år i sänder.

Syrelseledamot och syrelsesuppelant äger ej deltaga i val av revisorer.

 

Revision

§ 8

Revisorerna åligger; att verkställa årsrevision och däröver angiva berättelse. Varvid revisorerna ska tillse att styrelsens beslut ej strider mot allmän lag eller föreningens stadgar, och att föreningens tillgångar ej upptagits över sitt värde, att till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorerna ska deltaga i besiktning av föreningens anläggningar, samt invertering av övriga tillgångar.

Årsrevision ska vara verkställd och berättelse angiven senast  innan årsmötet.

Förekommer oegentligheter i föreningens räkenskaper eller förvaltning och detta utan att rättelse skett av revisorerna, drabbar dem ansvar enligt lag.

Av revisorerna gjorda anmärkningar ska styrelsen äga tillfälle att yttra sig, och åligger det styrelsen att över anmärkningarna angiva skriftlig förklaring till årsmötet.

 

Sammanträden.
§ 9

Årsmöte hålles en Söndag i April klockan 14.oo. Lokal: Komunalsalen  Kolsva Bibliotek eller annan lämplig lokal.
Extra sammanträde hålles, då styrelsen eller revisorerna finna anledning eller då minst ¼ av föreningens medlemmar hos styrelsen gör skriftlig, motivead anhållan.

Kallelse till årsmöte sker genom anslag inom koloniområdet eller på annat sätt som årsmötet beslutar.  
Kallelse till extra sammanträde sker sommartid genom anslag inom koloniområdet, vid annan tid på sätt som stadgas för årsmöte.   På kallelse till extra sammanträde skall dagordning angivas.

 

§ 10

Vid årsmöte gäller följande dagordning.

 

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträdet behörigen skett

Val av ordförande och justeringsmän tillika rösträknare  för årsmötet

Styrelsens verksamhetsberättelse

Revisorernas berättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Bestämmande av arvode åt styrelsen

Val av ordförande

Val av styrelse och suppleanter

Val av ordningsmän
Val av revisorer och suppleanter

Behandling av motioner och förslag

Bestämmande av avgifter till föreningen

Eventuella frågor

Mötets avslutande

 

§  11

Motionsrätt tillkommer styrelse, revisorer och enskild medlem.

Ändring av dessa stadgar kan endast ske av föreningens årsmöte, varvid fodras 2/3 majoritet.
Förslag till stadgeändringar skola skriftligen formulerade och motiverade, vara styrelsen tillhanda senast en månad före det mötes hållande på vilken de ska behandlas.
Vid behandling av dylikt ärende  skall styrelsens utlåtande bifogas.

 

§ 12

På föreningssammanträde bör ej ärende avgöras, där det ej enligt stadgarna ska företes på sammanträde eller omedelbart föranledes av ärende, som där ska avgöras.
Ärende, som ej avser ändring av stadgarna eller ny eller förhöjd avgifts utkrävande eller föreningens trädande i likvidation,  kan godkännas då  ¾ av de närvarande därtill ger sitt samtycke.

 

         § 13

         På föreningssammanträde äger varje medlem en röst,  vid flera ägare utses en represetant. 

Rösträtt får endast utövas personligen.  Alla frågor avgöras medelst enkel majoritet, där ej härom finnes särskilt stadgat.   Vid lika röstetal fäller ordföranden utslaget.

 

§ 14
Föreningens medel få icke disponeras för andra ändamål än de som stå i samband med föreningens ändamål och i övrigt äro betingade av medlemmarnas gemensamma intresse.

 

§ 15
Föreningen bör årligen anordna en Höstfest (Sommarfest). Styrelsen ålägger att väl förbereda och organisera densamma och det åligger föreningens medlemmar att på bästa sätt medverka till föreningens fördelaktiga resultat.  Beslut om varje fest tas vid årsmöte

 

§ 16

Medlem äger rätt att överlåta eller sälja sitt ägande till kolonitomt samt stuga, men ska meddela styrelsen detta. Föreningen är ekonomiskt ansvarsfri jämte mot medlem vid osåld kolonitomt eller stuga. Eftersom detta är medlemmens privategendom.

 

§ 17

Medlem är skyldig att rätta sig efter föreningens stadgar samt iakttaga ett städat uppförande och ej störa god ordning inom koloniområdet.
Vi eskar tystnad från 23.00 (inget störande ljud efter 23.00)

Medlem skall omsorgsfullt bruka sin kolonitomt, väl sköta därpå befintliga träd och buskar, samt angränsande gångar och hålla diken rena och snygga. Det bör vara en hederssak för envar att hans område får ett ordnat och prydligt utseende.  Stugor och andra byggnader bör väl underhållas.
Vid användandet av föreningens kärror, är medlem skyldig att efter användningen snarast rengöra och återställa den på sin plats.  Även föreningens övriga redskap ska väl vårdas och återställas på avtalad plats.

Medlem som upptäcker att stöld eller skadegörelse förövats inom området är skyldig att på lämpligaste sätt snarast underrätta styrelsen.

Lösa hundar får ej medföras inom området.

Nöjesåkning med moped, motorcykel eller bil inom området är förbjuden.

Parkering av motorfordon skall ske på parkeringsplats eller på egen tomt.

Besökande hänvisas till parkeringsplatsen.

Södra vändplatsen får ej blockeras med bilar, vändplatsen är avsedd för utryckninsfordon.

Vid transporter till eller från området är den medlem för vars räkning transporten utföres, ansvarig för att ingen åverkan med fordon sker i staket eller planteringar.

Kolonitomt får inhägnas med staket eller häck av högst en meters höjd utmed genomfartsväg.

Taggtrådsstängsel är dock förbjudet.  Används häck som stängsel, får denna inte placeras så nära gång eller väg , att den växer ut över denna, ej heller får den utan grannarnas samtycke placeras i själva gränslinjen.

Medlem ska vid all plantering tillse, att det planterade icke sättes så nära grannens tomt, att densamma under växttiden växer in över denna.

Bevattning med kommunalvatten bör ske med iaktagande av största möjliga sparsamhet.

Tvätt eller tvagning eller annan förorening vid vattenkranarna är förbjudet.

Sopor får inte kastas inom eller utom koloniområdet på annan än därför anvisad plats. Medlem och hans familjemedlemmar är skyldiga att noga efterkomma de av styrelsen lämnade avisningarna angående sopornas skiljande och avstjälpning.

Stjälkar, blast o dyl. ska ej blandas med soporna utan bör läggas i kompost på kolonitomten eller på anvisad plats för trädgårdsavfall.

Brukare av kolonitomt är själv ansvarig för all förbränning som sker på egen tomt, och är även skyldig tillse att ingen skada sker på grannens träd eller annan växtlighet.

 

 § 18

Uteslutning ur förening
Medlem kan på förslag av styrelsen uteslutas, om medlem icke följer dessa stadgar eller utfärdade ordningsföreskrifter eller motarbetar föreningens intressen.

Föreligger skäl till uteslutning, skall medlem först varnas av styrelse. För uteslutning, fodras 2/3 majoritet av medlemmarna.  Utesluten medlem äger icke återfå till föreningen erlagda avgifter och äger icke rätt till andel i föreningens tillgångar.

 

§ 19

För föreningens förbindelser svarar medlemmarna endast med föreningens tillgångar samt förfallna avgifter.

 

§ 20

Föreningens upplösande

Föreningen kan upplösas genom försäljning med hjälp av fastighetsbildningslagen, om samtliga av föreningens medlemmar så önskar samt att lika beslut fattas på två av varandra följande möten,  varav det ena ska vara årsmöte.  På dessa möten fodras samtligas beslut.

 

§ 21

Vid föreningens upplösning skall, sedan alla förbindelser är fullgjorda, föreningens kvarvarande samt försäljningens tillgångar fördelas enligt övertagande principen.

Att dessa stadgar blivit vid sammanträde med föreningen den  …………..  antagna att gälla fr o m samma dag intygas av undertecknade, föreningens styrelse.

Ordförande                Sekreterare                 Kassör

 

 

 

Styrelseledamoter